Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

1 januari 2023

1 Definities

NAAST-ZCN: NAAST-ZCN B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70483698;
Opdrachtgever: iedere partij die een offerte aanvraagt bij NAAST-ZCN of waarmee NAAST-ZCN een Overeenkomst aangaat;
Partij: NAAST-ZCN of Opdrachtgever;
Partijen: NAAST-ZCN en Opdrachtgever tezamen;
Algemene Leveringsvoorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van NAAST-ZCN, welke van toepassing zijn op professionele Opdrachtgevers;
Overeenkomst(en): een Overeenkomst tussen NAAST-ZCN en Opdrachtgever
Opdracht(en): een Opdracht van NAAST-ZCN aan Opdrachtgever waarbij NAAST-ZCN diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever gedurende een periode zoals tussen Partijen overeengekomen.
Apparatuur: de apparatuur die bij cliënt is geïnstalleerd en die nodig is voor de uitvoering van Diensten, zoals maar niet uitsluitend een knop voor personenalarmering of een medicijndispenser;
Cliënt: Een natuurlijk persoon die een overeenkomst met Opdrachtgever heeft gesloten voor de levering van zorg en die door Opdrachtgever bij NAAST-ZCN is aangemeld;
Diensten: alle door NAAST-ZCN aangeboden diensten.

2 Toepasselijkheid van de Algemene Leveringsvoorwaarden

2.1 De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Offertes, Overeenkomsten, geleverde Diensten, Abonnementen en SLA.
2.2 Een afwijking van of aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden is enkel rechtsgeldig als zij schriftelijk is overeengekomen en als addendum aan de Overeenkomst is bevestigd.
2.3 Algemene voorwaarden van andere partijen zijn nimmer van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 NAAST-ZCN is gerechtigd de Algemene Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen waarna de gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden op alle rechtsverhoudingen van toepassing zijn.

3 Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

3.1 Alle Offertes van NAAST-ZCN zijn vrijblijvend en binden Partijen niet.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke ondertekening van een Offerte of een Overeenkomst door Opdrachtgever. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen indien NAAST-ZCN reeds met de dienstverlening aan Opdrachtgever is begonnen.
3.3 Een Overeenkomst kan enkel gewijzigd worden middels een door Opdrachtgever schriftelijk ondertekend addendum.

4 Tarieven

4.1 NAAST-ZCN is gerechtigd jaarlijks per 1 januari de overeengekomen tarieven te indexeren. NAAST-ZCN weegt bij het bepalen van de indexatie de cao-indexatie (cao VVT), de DienstenPrijsindex (DPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de ConsumentenPrijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de NZa index mee. Een indexatie zal – tenzij NAAST-ZCN kan onderbouwen dat een hogere indexatie gerechtvaardigd is - nooit meer dan 6% bedragen.
4.2 NAAST-ZCN is gerechtigd de tarieven tussentijds te wijzigen.
4.3 Partijen leggen in de Overeenkomst vast welke volumes en/of aantallen van een bepaalde Dienst afgenomen zullen worden. Op deze volumes en/of aantallen is het tarief gebaseerd (garantieprijs). Indien in een maand minder volumes en/of aantallen van een Dienst afgenomen worden, is NAAST-ZCN gerechtigd de prijs te verhogen. NAAST-ZCN zal geen lagere prijs in rekening brengen dan de prijs behorende bij 80% van de overeengekomen volumes en/of aantallen.
4.4 NAAST-ZCN zal Opdrachtgever van een indexatie dan wel prijsverhoging op grond van artikel 4.1 t/m 4.3 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden tijdig en uiterlijk vier weken voor het ingaan van het nieuwe tarief op de hoogte stellen.

5 Facturering

5.1 NAAST-ZCN factureert maandelijks aan Opdrachtgever. De factuur wordt verzonden binnen veertien (14) dagen na afloop van een maand.
5.2 De facturen van NAAST-ZCN bevatten in ieder geval de volgende gegevens:

  • factuurdatum
  • factuurnummer
  • tijdvak waarbinnen de Diensten zijn geleverd
  • naam en adres van NAAST-ZCN
  • naam en adres van Opdrachtgever
  • het kenmerk van NAAST-ZCN en Opdrachtgever
  • een omschrijving van de geleverde Diensten
  • het factuurbedrag
  • de omzetbelasting (indien van toepassing).

5.3 Facturen dienen door Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan.
5.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de betaling op te schorten of korting of compensatie toe te passen op het factuurbedrag. Dit geldt eveneens wanneer Partijen een geschil hebben over de uitvoering van de Diensten.
5.5 Indien binnen de in 5.3 van de Algemene Leveringsvoorwaarden gestelde termijn geen betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden, dan is NAAST-ZCN gerechtigd vanaf dat moment zonder ingebrekestelling of nadere aankondiging de wettelijke (handels)rente te berekenen over het factuurbedrag. Opdrachtgever is in dit geval tevens administratie- of inningskosten alsmede de kosten van een deurwaarder en/of gerechtelijke procedure verschuldigd.

6 Beëindiging van de Overeenkomst

De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden ontbonden:
a.     door één van Partijen indien de andere Partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
b.    door één van Partijen indien de andere Partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
c.    door één van Partijen indien de activiteiten van de andere Partij worden stilgelegd of de andere Partij wordt geliquideerd; 
d.    door NAAST-ZCN indien er sprake is van toerekenbaar tekortschieten van de Opdrachtgever, waaronder maar niet uitsluitend het niet voldoen van de facturen door Opdrachtgever;
e.     door één van Partijen indien als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving de Diensten niet meer geleverd kunnen worden;
f.    NAAST-ZCN indien de bedrijfsvoering van Opdrachtgever substantiële schade aan NAAST-ZCN kan veroorzaken, bijvoorbeeld door onbehoorlijk bestuur of onder verscherpt toezichtstelling. 
6.2 De ontbinding zal in geval een situatie zich voordoet als bedoeld onder artikel 6.1 onder d.  vooraf zijn gegaan door twee (2) schriftelijke waarschuwingen met een redelijke termijn van elk twee (2) weken, welke aangetekend verzonden zullen worden.
6.3 Indien de ontbinding van de Overeenkomst aan Opdrachtgever toe te rekenen valt, dan is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade die door de ontbinding ontstaat, waarbij de betalingstermijnen voor de nog resterende looptijd van de Overeenkomst nadrukkelijk als schade worden aangemerkt.
6.4 Ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
6.5 Verplichtingen in deze Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn ook na beëindiging van deze Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst gelden. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.
 

7 Kwaliteit en klachten

7.1 NAAST-ZCN verwijst cliënten met klachten over haar dienstverlening door naar Opdrachtgever. Klachten over de dienstverlening door NAAST-ZCN worden behandeld door de Opdrachtgever en conform het klachtenreglement van de Opdrachtgever.
7.2 Eventuele incidenten waar NAAST-ZCN bij betrokken zou zijn, worden behandeld door en – indien van toepassing – gemeld bij de instanties door de Opdrachtgever.
7.3 Van klachten en incidenten waarbij (een medewerker van) NAAST-ZCN betrokken is, wordt door de Opdrachtgever melding gemaakt bij NAAST-ZCN. NAAST-ZCN zal alle medewerking verlenen aan afwikkeling van de klacht of het incident.

8 Medewerkers

8.1 NAAST-ZCN garandeert Opdrachtnemer dat de Diensten enkel worden uitgevoerd door vakbekwame medewerkers die aantoonbaar beschikken over de vereiste opleiding, kennis en ervaring en zich houden aan het beroepsgeheim. 
8.2 NAAST-ZCN zal de voor de Diensten ingezette medewerkers screenen. De screening omvat controle van de identiteit van de medewerker en het (laten) opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

9 Apparatuur

9.1 De Apparatuur is nimmer eigendom van NAAST-ZCN. NAAST-ZCN verzorgt enkel de opvolging. 
9.2 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat cliënten storingen aan de Apparatuur zo spoedig mogelijk melden bij Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de storing vervolgens zo spoedig mogelijk door te geven aan NAAST-ZCN. 
 

10 Aansprakelijkheid

10.1 NAAST-ZCN is aansprakelijk voor directe schade die door Opdrachtgever, de cliënten van Opdrachtgever en/of door derden wordt geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Diensten door NAAST-ZCN, door zijn medewerkers en/of ingehuurde derden en/of door zijn onderaannemer(s), indien en voor zover de schade onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van NAAST-ZCN valt en door de verzekeraar wordt vergoed. Tot directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
10.2 Opdrachtgever vrijwaart NAAST-ZCN voor alle gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade en overige indirecte schade die door of bij de uitoefening van de Diensten door NAAST-ZCN, door zijn medewerkers en/of ingehuurde derden en/of door zijn onderaannemer(s) aan Opdrachtgever, de cliënten van Opdrachtgever en/of aan derden wordt toegebracht, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld door NAAST-ZCN, diens medewerkers, ingehuurde derden en/of onderaannemer(s). 
10.3 NAAST-ZCN is nimmer aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door fouten in de gebruikte Apparatuur dan wel voor schade welke is veroorzaakt doordat de opvolging bij cliënte niet adequaat is geweest.

11 Overmacht

11.1 Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 6:75 BW mag NAAST-ZCN haar Diensten opschorten. Na onderling overleg zal vervolgens worden vastgesteld of de niet uitgevoerde Diensten alsnog zullen c.q. kunnen worden uitgevoerd dan wel worden opgeschort.
11.2 Onder overmacht in het kader van deze overeenkomst wordt in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, overheidsmaatregelen gebrek aan personeel, staking van personeel, pandemie, ziekte van personeel en ongeschiktheid van producten en/of diensten. 
11.3 Indien een Partij langer dan negentig (90) aaneengesloten dagen in overmacht verkeert, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden.

12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Partijen beogen geen wijziging tot stand te brengen in aanspraken van Partijen of derden op intellectuele eigendomsrechten. Zonder andersluidende afspraken blijft iedere Partij, of de licentiegevers van Partijen, bij uitsluiting gerechtigd tot de intellectuele eigendomsrechten van al hun werken, waaronder software en documentatie, methodes en protocollen, inclusief alle uitbreidingen, wijzigingen, verbeteringen en afgeleide werken daarvan. 
12.2 Indien en voor zover het voor de uitvoering van de Diensten door NAAST-ZCN nodig is dat gebruikt wordt gemaakt van producten van Opdrachtgever waarop reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever rusten, verleent Opdrachtgever aan NAAST-ZCN hierbij een licentie gedurende de duur van de Overeenkomst met betrekking tot dergelijke rechten, waarbij eventuele licentiekosten voor rekening van Opdrachtgever komen.

13 Geheimhouding

13.1 Zowel Opdrachtgever als NAAST-ZCN zal vertrouwelijke informatie vertrouwelijk houden en zal vertrouwelijke informatie op geen enkele wijze direct of indirect openbaren of aan een ander verstrekken. 
13.2 Partijen garanderen dat de geheimhoudingsplicht uit artikel 13.1 ook wordt opgelegd aan medewerkers of anderen die bij de uitvoering van de Diensten betrokken zijn. 
13.3 De geheimhoudingsplicht uit artikel 13.1 geldt niet indien (1) de vertrouwelijke informatie reeds publiek is (of is geweest) anders dan door een inbreuk op de Overeenkomst, in welk geval zulke informatie niet langer geacht wordt onderdeel uit te maken van de Vertrouwelijke Informatie, (2) na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere Partij, (3) voor zover het delen van de vertrouwelijke informatie verplicht is op grond van wet- en regelgeving of een rechterlijk bevel, (4) voor zover het delen van de vertrouwelijke informatie redelijkerwijs nodig is voor het vervullen van verplichtingen onder deze Overeenkomst en (5) voor zover het delen van de vertrouwelijke informatie redelijkerwijs nodig is om verweer te voeren, een claim in te stellen of haar rechten uit te oefenen onder deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
13.4 Indien een Partij gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, dan zal deze Partij (voor zover toegestaan) de andere Partij hierover zo spoedig mogelijk informeren en de inhoud van de te verstrekken informatie zoveel mogelijk met haar zal afstemmen. 
13.5 Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt verstaan alle informatie waarvan Partijen weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk is.

14 Bescherming van persoonsgegevens

14.1 Partijen dragen er zorg voor dat de eventueel gedeelde persoonsgegevens zorgvuldig en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld.
14.2 Partijen zullen – indien nodig – een afzonderlijke overeenkomst sluiten waarin de bescherming van persoonsgegevens worden vastgelegd. 

15 Overdracht van rechten en derden

15.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van NAAST-ZCN aan een derde over te dragen.
15.2 NAAST-ZCN is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. NAAST-ZCN zal er zorg voor dragen dat door deze derden zoveel als mogelijk of noodzakelijk dezelfde contractuele bepalingen worden nageleefd.

16 Slotbepalingen

Indien enige bepaling van de Overeenkomst of de Algemene Leveringsvoorwaarden ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen hun volle werking behouden. In dat geval zullen Partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig het doel en de strekking van deze Overeenkomst, en wel zodanig dat de nieuwe bepaling zo min mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle Offertes, Overeenkomsten, geleverde Diensten, Abonnementen, de Algemene Leveringsvoorwaarden en alle overige rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 
17.2 Partijen zullen immer trachten geschillen onderling op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan worden geschillen enkel beslecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.