Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

6. Opschorting

6.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar diensten tijdelijk op te schorten, zonder dat de opdrachtgever rechten kan doen gelden op enige vorm van schadevergoeding of restitutie, indien de opdrachtgever de betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt.

6.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst - zonder dat opzegging vereist is en zonder gerechtelijke tussenkomst - te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever rechten kan doen gelden op schadevergoeding of restitutie, indien de opdrachtgever na een schriftelijke in kennisstelling van de betalingsachterstand alsnog binnen een termijn van zeven dagen de betalingsverplichting niet nakomt, althans na zeven dagen de betaling niet is ontvangen of bijgeschreven op het rekeningnummer van opdrachtnemer.

6.3. Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid voor enigerlei (directe of indirecte) schade, welke ontstaat gedurende een periode waarbinnen de Diensten voortvloeiende uit de Overeenkomst zijn opgeschort.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei (directe of indirecte) schade, welke ontstaat uit het niet of niet op de juiste wijze ondernemen van actie door Opdrachtnemer gealarmeerde instanties. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet op de juiste wijze kunnen uitvoeren van de dienstverlening conform overeengekomen procedures t.g.v. gewijzigde omstandigheden en/of leveringsvoorwaarden bij de te alarmeren personen en/of instanties. Ook schade verband houdende met het gebruik van de Apparatuur door Klant voor zover die niet is geleverd en geïnstalleerd door Opdrachtnemer, is uitgesloten.

7.2. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens en evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden, die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, camera, telefoonstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen of anderszins niet werkende telefoonverbindingen, waar dan ook door veroorzaakt.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door of bestaande uit bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van klanten, afnemers of contractanten van Opdrachtgever, zijn uitgesloten.

7.3. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting en onrechtmatig handelen, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst door Opdrachtnemer bedongen prijs. Indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar. Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op een eventuele vrijwaring (verplichting) van de zijde van Opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval gedurende de Overeenkomst beperkt tot in totaal een maximum van € 50.000,00.

7.4. De in artikel 7.1, 7.2 en 7.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.

8. Vertrouwelijkheid, Privacy en AVG

8.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

8.2. Het gebruik van de Diensten en Abonnementen kan de verwerking van persoonsgegevens van Klanten, de te alarmeren personen en medewerkers van Opdrachtgever met zich meebrengen. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat deze betrokkenen toestemming hebben gegeven aan Opdrachtgever en aan Opdrachtnemer om de persoons- en medische gegevens te verwerken en deze aan betrokken behandelaren, waaronder artsen en de te alarmeren personen te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor het bewerken van de persoonsgegevens of voor aanspraken van betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst.

8.3. Partijen zijn gehouden aan alle op hen rustende Privacy wet- en regelgeving, waaronder de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

8.4. Opdrachtnemer zal, indien zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst als Verwerker persoonsgegevens verwerkt, een verwerkersovereenkomst sluiten met Opdrachtnemer overeenkomstig het binnen de gezondheidszorg branche breed vastgestelde BOZ-model. 

9. Facturering en duur van de overeenkomst

9.1. Facturering geschiedt per maand en zal in het algemeen in de week volgend op de maand waarin de Diensten zijn verricht plaatsvinden. De betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. De Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met Opdrachtnemer overeengekomen prijs. Ook is Opdrachtgever niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten. Dit geldt eveneens wanneer er tussen partijen een geschil is over de uitvoering van de Diensten.

9.2. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke (handels)rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30 dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever wordt dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de werkelijke kosten van gerechts- en deurwaarderskosten, verschuldigd.

9.3. Jaarlijks mag Opdrachtnemer de tarieven indexeren conform de prijsindex voor de personele kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit per de eerste dag van een kalenderjaar.

9.4. Indien Opdrachtnemer naast de indexatie haar tarieven per het volgende kalenderjaar wenst te wijzigen, stelt Opdrachtnemer voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar Opdrachtgever op de hoogte van gewijzigde tarieven voor het komende jaar. Indien Opdrachtgever n.a.v. de tariefsverhoging geen gebruik meer wenst te maken van de Diensten van NAAST, dan heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst voor 1 januari van het opvolgend kalenderjaar op te zeggen.

9.5. De tarieven zijn per uur (tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen) en exclusief BTW. Indien partijen ervan uitgaan in de Overeenkomst dat een specifieke dienst vrijgesteld is van BTW, maar op enig moment op last van de inspecteur der belastingen blijkt dat wel BTW verschuldigd is, is Opdrachtgever alsnog (met terugwerkende kracht) BTW verschuldigd. Deze bepaling loopt na het einde van de Overeenkomst door.

9.6. Indien een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt, dan is de wederpartij gerechtigd de Overeenkomst terstond te beëindigen zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn door middel van een aangetekende brief zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder gerechtelijke tussenkomst. Indien een van beide situaties zich voordoet bij de Opdrachtgever is Opdrachtnemer ook gerechtigd haar dienstverlening op te schorten en de Overeenkomst te laten voortbestaan zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van schadevergoeding.

9.7. Indien de Overeenkomst van rechtswege afloopt of wanneer de Opdrachtgever de Overeenkomst rechtmatig heeft opgezegd, eindigt de Overeenkomst niet eerder dan dat de communicatieverbinding tussen het alarmsysteem van de Klant en NAAST van Opdrachtnemer daadwerkelijk en permanent is verwijderd. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van deze handelingen. Zolang de verbinding actief is, blijft de verplichting tot betaling door Opdrachtgever bestaan.

10. Overige voorwaarden

10.1. Klachten over de uitvoering van de geleverde Diensten dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer een klacht gegrond acht, zal Opdrachtnemer de Diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten onmogelijk of zinloos is, zal Opdrachtnemer alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het aansprakelijkheidsartikel (artikel 7).

10.2. Opdrachtnemer is gerechtigd om na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de naam en het logo van Opdrachtgever op de website en/of een referentielijst van de Opdrachtnemer te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

10.3. Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor gebrekkige prestaties vanwege oorzaken die buiten de redelijke invloed van beide partijen liggen, zoals storingen of niet goed functioneren of afsluitingen van het openbare elektriciteit-, telefoonleidingennet of internet/kabel verbindingen, brand, explosie, stroomuitval, aardbeving, overstroming, zeer zware storm, staking, embargo, arbeidsgeschil, handelingen door burgerlijk of militair gezag, terrorisme (waaronder cyberterrorisme), natuurrampen, handelingen of nalatigheid van internetverkeersdiensten, virussen en acties of nalatigheid van regulerende of overheidslichamen (waaronder het doorvoeren van wetten of regels of andere overheidshandelingen die de levering van Diensten van Opdrachtnemer beïnvloeden). Dit artikel is echter niet van toepassing op de betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst.

10.4. Overdracht. De Opdrachtgever mag de Overeenkomst niet overdragen aan derden. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst en deze NAAST Voorwaarden over te dragen aan een door haar opgerichte rechtspersoon, wanneer NAAST in deze rechtspersoon wordt ingebracht. Voor zover nodig geeft Opdrachtgever hiervoor reeds toestemming door de ondertekening van de Overeenkomst.

10.5. Deelbaarheid. Indien een rechter enige bepaling van deze NAAST Voorwaarden of de Overeenkomst ongeldig, nietig, vernietigbaar of onafdwingbaar acht, blijft de rest volledig van kracht en zal de betreffende bepaling zodanig worden gewijzigd dat de bedoeling van de betreffende bepaling zoveel als mogelijk in stand blijft.

10.6. Toepasselijk recht. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

10.7. Geschillen. Alle geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien partijen het geschil niet kunnen oplossen worden alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze NAAST Voorwaarden of de Overeenkomst voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland.

10.8. Gehele Overeenkomst. De Overeenkomst en de NAAST Voorwaarden, inclusief alle bijlagen en schriftelijke addenda waaronder de protocollen en werkafspraken, die door Opdrachtnemer zijn opgesteld, vormen de hele Overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of kennisgevingen, schriftelijk of mondeling.